OkeyDokeyFantasy 11:48:58 PM
LQHBA Stallion Spot Light
Okey Dokey Fantasy
2004, Stallion
Okey Dokey Dale x Fontanas Fantasy